Πολιτική Ποιότητας

Η Effective Direct Solutions (EDS) Aνώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.  Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας προβλέπει:

  • Να προσφέρει πάντα στους πελάτες της  προϊόντα ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους και  ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, στον καθορισμένο χρόνο παράδοσης και σε ανταγωνιστική τιμή.
  • Να αναβαθμίζει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της
  • Να μεριμνεί για την συνεχή βελτίωση της κατάρτισης και των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού της.
  • Να παρακολουθεί συστηματικά τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις προσδοκίες των πελατών, και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά.

 

Η εταιρεία θεωρεί ότι η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων της, και έχει θέσει σαν βραχυπρόθεσμο στόχο τη Διασφάλιση Ποιότητας των προϊόντων της, ενώ μακροπρόθεσμο στόχο της αποτελεί η Ολική Ποιότητα. Οι στόχοι ποιότητας της εταιρείας, που παράλληλα συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της στην αγορά, στη μείωση του κόστους, και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών είναι:

  • Συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων προς το Σύστημα Ποιότητας.
  • Συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των παραπόνων  πελατών, προσωπικού και συνεργατών της.
  • Επίτευξη των ποιοτικών στόχων, που καθορίζονται σε επιμέρους προγράμματα ποιότητας.
  • Η ανασκόπηση των διεργασιών για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος και της αποτελεσματικότητάς του, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του πελάτη και του Προτύπου

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται επίσης για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, παρακολουθώντας συστηματικά τη συνέπεια και την πληρότητα εφαρμογής του, αλλά και τα συμπεράσματα (θετικά – αρνητικά) που προκύπτουν από αυτή. Δεσμεύεται επίσης να διαθέσει όλους τους πόρους που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της, η διοίκηση της εταιρείας και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της δεσμεύονται να λειτουργούν βάσει συστήματος διοίκησης που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.